Nabór na wolne stanowisko – specjalisty do spraw administracyjno – biurowych

Zarząd Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w
Malborku ogłasza nabór na stanowisko specjalisty do spraw administracyjno – biurowych i
obsługi sekretariatu Spółki.

 1. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe: administracja, ekonomia,
  zarządzanie, marketing, rachunkowość.

Ponadto kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie, mieć pełną zdolność do
czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być karanym za
przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa
skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 1. Wymagania dodatkowe:
  a. znajomość obsługi komputera i podstawowych programów pakietu Office,
  b. znajomość obsługi urządzeń biurowych,
  c. dobra znajomość języka angielskiego,
  d. znajomość zasad pisowni i łatwość w prowadzeniu korespondencji,
  e. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
  f. doskonała organizacja pracy i samodzielność,
  g. wysoka kultura osobista i pozytywne nastawienie do ludzi,
  h. radzenie sobie w pracy pod presją czasu i odporność na stres
  i. dokładność i dbałość o szczegóły,
  j. zdolności analityczne
  k. inicjatywa i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków
  l. dokładność, dyspozycyjność, skrupulatność,
 2. Wymagane dokumenty:
  a. podpisane odręcznie curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
  b. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy
  zawodowej oraz zdobyte kwalifikacje i umiejętności,
  c. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
  d. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z
  artykułem 233 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem
  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
  przestępstwo skarbowe,
 3. Informacja o warunkach pracy:
  a. miejsce pracy: Siedziba Spółki SIM KZN – Pomorze Sp. z o.o. Malbork, ul.
  Westerplatte 16 lok. 1/a
  b. wymiar czasu pracy: 1 etat,
  c. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze,
  d. pełny rodzaj wykonywanej pracy: praca administracyjno-biurowa,
  e. planowana data zatrudnienia – 22 czerwca 2022 roku, 
  f. wynagrodzenie zasadnicze w przedziale: 3.010 – 3.500 zł brutto, w zależności
  od posiadanego doświadczenia i kompetencji,
  g. wynagrodzenie dodatkowe: miesięczna premia w wysokości do 10%
  wynagrodzenia zasadniczego.
 4. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Spółki SIM
  KZN – Pomorze Sp. z o.o. Malbork, ul. Westerplatte 16 lok. 1/a z dopiskiem: dotyczy
  naboru na stanowisko specjalisty do spraw administracyjno – biurowych i obsługi
  sekretariatu Spółki. do dnia 17 czerwca 2022 r.

Aplikacje, które wpłyną do Spółki po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Spółki: www.simkzn-pomorze.pl

ZAŁĄCZNIK:

Zainteresowało Cię? Udostępnij:

Skip to content