KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

1. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Pomorze sp. z o.o. z siedzibą w Malborku, (adres: ul. 17 Marca 2, 82-200 Malbork), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000947999 (dalej „Administrator”).

Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.simkzn-pomorze.pl lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem biuro@simkzn-pomorze.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

2. Inspektor ochrony danych.

Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i przysługujących Państwu praw jest Inspektor Ochrony Danych.

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając e-mail na adres: iod@simkzm-pomorze.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

3. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji spraw związanych z zawartą umową oraz zarządzania i administrowania nieruchomościami Administratora, wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, przekazywania informacji handlowej oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być:

  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów: ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali, ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 26.10.1995r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  4. art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  5. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

W celu skorzystania z praw opisanych powyżej mogą się Państwo skontaktować z Administratorem Danych Osobowych.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania.

5. Okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane. Po upływie tego okresu dane będą przechowywane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa, zaś w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po tym czasie, przez czas niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń bądź na czas niezbędny w celu wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa nałożonych na Administratora.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, jak również wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO.

Ponadto, podmiotom danych, w zakresie przetwarzania ich danych osobowych odbywającego się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przysługuje również prawo do wyrażenia sprzeciwu, wobec przetwarzania podejmowanego przez administratora w tym zakresie zgodnie z art. 21 RODO.

7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w sposób taki, by w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na uprawnienia osoby, której dane dotyczą.

Skip to content