Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwane dalej „RODO”, informujemy, że

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest;

              – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Pomorze Sp.z o.o.

  1. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w spółce SIM KZN Pomorze  sprawuje                                              inspektor ochrony  danych: mgr Marek Czechowski
   –  email. iod@simkzm-pomorze.pl
 •     Cel przetwarzania i podstawa prawna.
 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Pomorze, przetwarza dane osobowe  wyłącznie w konkretnych,               wyraźnych  i  prawnie   uzasadnionych  celach i nie przetwarza  ich dalej w sposób niezgodny   z tymi celami.
 • Celem przetwarzania danych osobowych przez SIM KZN-Pomorze, jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych w  ustawie  z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego („Ustawa o SIM”) , Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości („Ustawa o KZN”) , Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych , Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej , Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym („Ustawa o zasadach zarządzania”) , Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego , Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
 • Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów wynikających z:
 • realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód, m.in. na potrzeby zgłoszenia do programu SIM (podstawa prawna: Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO;
 • W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”)
 • Wypełnienie  obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
 • realizacji zadań w ramach uzasadnionego interesu administratora, m.in Wewnętrznych celów administracyjnych,  prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f lub  art. 9 ust. 2 lit. f). „RODO
 • wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, m. in. w zakresie realizacji zadań  związanych z zatrudnieniem (podstawa prawna: Rozporządzenie,  art. 6 ust. 1 lit. c) lub  art. 9 ust. 2 lit. b) i j);
 • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (podstawa prawna: Rozporządzenie,  art. 6 ust. 1 lit. d) lub art. 9 ust. 2 lit. c);
 • realizacji zadań w ramach uzasadnionego interesu administratora, m.in. zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia, obiektów i wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne (podstawa prawna: Rozporządzenie,  art. 6 ust. 1 lit. f) lub  art. 9 ust. 2 lit. f).
 1. . Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 3 mogą być:
  a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
  b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów oraz spełniające wymogi dotyczące obowiązujących przepisów prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych,
  c) podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa,
  d) odbiorcy danych tacy jak:firmy, banki, kurierzy, kancelarie prawne, klienci
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 3:
  a) w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności dotyczących przechowywanie dowodów księgowych ,wynikających z przepisów o archiwizacji i  zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
  b) w związku z  oferowaną usługą , złożonym wnioskiem, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie
 2. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 1. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
 • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
 • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem, 
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Skip to content