Do dochodu nie wlicza się:
– świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
– dodatków dla sierot zupełnych,
– jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
– dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
– pomocy w zakresie dożywiania,
– zasiłków pielęgnacyjnych,
– zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
– jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
– dodatku mieszkaniowego,
– dodatku energetycznego,
– zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych    

emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek   

przedemerytalny w 2007 r., – świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 690 oraz 2019 r.

poz. 730,752 i 992)
– świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

 państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm. ),
– dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu  

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111,924 i 1818),
– dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

(Dz. U. poz.1540 oraz z 2019 r. poz.1309),
 – świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r.

 o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

 (Dz. U. poz.1622).

Skip to content