Zgodnie z ustawą o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, celem czynszu pobieranego od najemców jest pokrywanie kosztów eksploatacji budynku, kosztów remontów oraz spłaty zobowiązań SIM związanych z budową.

Opłaty wynikające z bieżącego zużycia mediów (tj. za dostawę do mieszkania energii, gazu, wody, odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych) nie są wliczane do kwoty czynszu, a ich wysokość w sposób szczegółowy zostanie określona w umowie najmu oraz w umowach z dostawcami mediów.

Skip to content