Wysokość partycypacji jest zależna od wielkości lokalu mieszkalnego, którego dotyczy umowa partycypacyjna i wynosi 15% kosztów poniesionych na budowę mieszkania. Procentowy udział kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu oraz szacowany koszt budowy 1 m2 powierzchni lokalu jest określany w ofercie lub ogłoszeniu o naborze.

Kwota partycypacji umieszczona zostanie w umowie partycypacji zawieranej pomiędzy SIM, a najemcą. W umowie zawarty będzie także harmonogram wpłat rat partycypacji.

Wysokość wnoszonej kwoty partycypacji może ulec zmianie po dokonaniu ostatecznego i powykonawczego obmiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub zwiększenia kosztów realizacji inwestycji. W przypadku zmniejszenia kosztów realizacji inwestycji Spółka zwróci partycypantowi część kwoty partycypacji ponad określony w umowie procentowy udział. W takiej sytuacji Spółka informuje na piśmie partycypanta o powstałej nadpłacie, a kwota zgodnie z pisemną dyspozycją partycypanta zostaje mu zwracana.

Skip to content