W przypadku rozwiązania umowy partycypacji przed zawarciem umowy najmu lub przed wydaniem lokalu mieszkalnego, lecz po wpłaceniu kwoty partycypacji lub jej części, wpłacona kwota partycypacji podlega zwrotowi w nominalnej wysokości w terminie do 30 dni od dnia rozwiązania umowy na wskazany przez partycypanta numer konta bankowego.

Skip to content