Wg aktualnej kalkulacji stawek stawka partycypacji na ten moment wynosi 1 302,85 zł / m2. Może ona ulec zmianie. W przypadku zwiększenia kosztów realizacji inwestycji po zawarciu umowy partycypacji, partycypant może zostać wezwany do zapłaty brakującej części partycypacji do wysokości określanego 15%procentowego udziału partycypanta w kosztach budowy lokalu mieszkalnego. W przypadku zmniejszenia kosztów realizacji inwestycji Spółka zwróci partycypantowi część kwoty partycypacji ponad określony w umowie procentowy udział. W takiej sytuacji Spółka informuje na piśmie partycypanta o powstałej nadpłacie, a kwota zgodnie z pisemną dyspozycją partycypanta może zostać przelana na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji od partycypanta bądź też zaliczona na poczet kaucji zabezpieczającej wpłacanej przy zawarciu umowy najmu.  

Planowane raty: 10% kwoty partycypacji w momencie podpisania umowy partycypacji, 50% w określonym w umowie terminie (mniej więcej w połowie terminu realizacji inwestycji), 40% przed zakończeniem budowy i zawarciem umowy najmu. Zarówno % jak i terminy mogą być negocjowane indywidualnie.

Skip to content