FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Lokale mieszkalne powstałe przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego będą wykończone w standardzie umożliwiającym zamieszkanie bez konieczności ponoszenia przez najemcę dodatkowych kosztów związanych z wykończeniem lokalu.

W szczególności lokale mieszkalne oddawane do użytkowania będą posiadać:  

 1. powłoki malarskie ścian i sufitów,  
 2. okładziny podłogowe we wszystkich pomieszczeniach,  
 3. okładziny ścian w łazienkach i kuchniach – strefy mokre/wilgotne,  
 4. wewnętrzną stolarkę drzwiową, 
 5. oznaczenie mieszkań. 
 6. oświetlenie

W szczególności lokale mieszkalne oddawane do użytkowania będą wyposażone w:   

 1. wannę lub kabinę natryskową wraz z baterią, 
 2. umywalkę wraz z baterią, 
 3. miskę ustępową,  
 4. kuchenkę z piekarnikiem (gazową lub elektryczną).  
 5. zlewozmywak z baterią. 
 6. oświetlenie

Tak, wszystkie mieszkania będą opomiarowane, a rozliczenie mediów żużytych w lokalach będzie odbywała się na podstawie odczytów z indywidualnych liczników.

Najemca będzie zobowiązany do zawarcia indywidualnej umowy na dostawę energii elektycznej do swojego lokalu? Opcjonalnie umowy na dostęp do sieci Internet, TV.

Spółka będzie pobierać zaliczki na dostawę ciepłej i zimnej wody, ścieki oraz ogrzewanie. Media te będą rozliczane wg indywidualnego zużycia i rozliczane przez zarządcę.

Ogrzewanie z węzła CO zasilanie z sieci miejskiej. C.W.U. ze budynkowych powietrznych pomp ciepła.

Tak, piwnice będą stanowiły pomieszczenia przynależne, przydział planowany jest piwnic przed podpisaniem umowy rekompensacyjnej przez Spółkę.

Własność lokalu wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu z BGK – zgodnie z dyspozycją art. 33 f. ustawy Społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa może nastąpić nie wcześniej jak przed upływem 15 lat.

W przypadku lokalu mieszkalnego wybudowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, na którego pokrycie części kosztów udzielono finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, z wnioskiem o przeniesienie własności lokalu najemca może wystąpić po upływie 15 lat od dnia rozliczenia kosztów przedsięwzięcia.

Art. art. 33 f. pkt 1b.

Decyzję o wyodrębnieniu na własność lokalu mieszkalnego podejmuje zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie SIM.

Art. art. 33 f. pkt1c. 

W przypadku podjęcia decyzji o wyodrębnieniu na własność lokalu mieszkalnego przeniesienie własności tego lokalu na najemcę następuje w drodze umowy sprzedaży. Cena lokalu nie może być niższa niż jego wartość rynkowa ustalona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Art. art. 33 f. pkt 1d.

Ponadto rozliczenia kosztów przedsięwzięcia oznacza m.in. całkowitą spłatę kredytu. Warunkiem jest również brak zaległości czynszowych wobec SIM, a wniesienie całej kwoty partycypacji jest obligatoryjne.

Jej opłacenie będzie konieczne przed odebraniem kluczy do mieszkania. 

Wysokość kaucji zostanie określona w dokumentach dotyczących naboru. Planowana przez SIM kaucja będzie określona kwotowo w zależności od wielkości lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z ustawą o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, celem czynszu pobieranego od najemców jest pokrywanie kosztów eksploatacji budynku, kosztów remontów oraz spłaty zobowiązań SIM związanych z budową.

Opłaty wynikające z bieżącego zużycia mediów (tj. za dostawę do mieszkania energii, gazu, wody, odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych) nie są wliczane do kwoty czynszu, a ich wysokość w sposób szczegółowy zostanie określona w umowie najmu oraz w umowach z dostawcami mediów.

Obowiązek opłacania czynszu rozpoczyna się z dniem przekazania kluczy do mieszkania najemcom. Przesunięcie terminu zakończenia budowy jest równoznaczne z przesunięciem terminu uiszczenia pierwszego czynszu.

Dokładne kwoty ustalane są dla każdej inwestycji indywidualnie. Maksymalną stawkę czynszu w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych reguluje ustawa. Kwestię czynszu reguluje art. 7c ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć finansowych. Czynsz nie może przekraczać w skali roku 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej zgodnie z art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Jeżeli wartość odtworzeniowa lokalu, będąca podstawą ustalenia stawki czynszu zgodnie z ust. 1-3, jest niższa niż koszt utworzenia albo modernizacji lokalu mieszkalnego, uwzględniający wartość nieruchomości, maksymalną stawkę czynszu, o której mowa w ust. 1-3, ustala się na podstawie kosztu utworzenia albo modernizacji lokalu mieszkalnego. Wynajmujący informuje najemcę o tych kosztach. 

Prognozowana stawka czynszu zostanie ogłoszona wraz z uruchomieniem naboru najemców. Obowiązek opłacania czynszu rozpoczyna się z dniem przekazania najemcom kluczy do mieszkania.

Minimalny okresem trwania umowy wynosi 5 lat. Umowa najmu z opcją dojścia do własności zawierana jest na okres 30 lat z możliwością przeniesienia własności na najemcę najwcześniej po upływie 15 lat.

W przypadku śmierci partycypanta w jego prawa i obowiązki wstępują spadkobiercy ustaleni w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku lub w notarialnym akcie poświadczenia dziedziczenia. 

W przypadku rozwiązania umowy partycypacji przed zawarciem umowy najmu lub przed wydaniem lokalu mieszkalnego, lecz po wpłaceniu kwoty partycypacji lub jej części, wpłacona kwota partycypacji podlega zwrotowi w nominalnej wysokości w terminie do 30 dni od dnia rozwiązania umowy na wskazany przez partycypanta numer konta bankowego.

W przypadku rozwiązania umowy partycypacji przed zawarciem umowy najmu lub przed wydaniem lokalu mieszkalnego, lecz po wpłaceniu kwoty partycypacji lub jej części, wpłacona kwota partycypacji podlega zwrotowi w nominalnej wysokości. Środki pieniężne nie podlegają oprocentowaniu i są zaliczone jedynie jako udział w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, bez możliwości pokrycia innych zobowiązań względem Spółki.

W przypadku zakończenia umowy najmu kwota partycypacji podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. Zwracana partycypacja jest waloryzowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wysokość partycypacji jest zależna od wielkości lokalu mieszkalnego, którego dotyczy umowa partycypacyjna i wynosi 15% kosztów poniesionych na budowę mieszkania. Procentowy udział kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu oraz szacowany koszt budowy 1 m2 powierzchni lokalu jest określany w ofercie lub ogłoszeniu o naborze.

Kwota partycypacji umieszczona zostanie w umowie partycypacji zawieranej pomiędzy SIM, a najemcą. W umowie zawarty będzie także harmonogram wpłat rat partycypacji.

Wysokość wnoszonej kwoty partycypacji może ulec zmianie po dokonaniu ostatecznego i powykonawczego obmiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub zwiększenia kosztów realizacji inwestycji. W przypadku zmniejszenia kosztów realizacji inwestycji Spółka zwróci partycypantowi część kwoty partycypacji ponad określony w umowie procentowy udział. W takiej sytuacji Spółka informuje na piśmie partycypanta o powstałej nadpłacie, a kwota zgodnie z pisemną dyspozycją partycypanta zostaje mu zwracana.

Partycypacja to środki będące wkładem finansowym przyszłego najemcy w budowę mieszkania realizowanego w ramach inwestycji Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej dające prawo do wynajęcia lokalu. Partycypacja jest obligatoryjna. Inwestycje realizowane przez SIM Pomorze zakładają partycypację najemców na poziomie 15 % kosztów całej inwestycji.

Niezależnie od opodatkowania, Krajowa Administracja Skarbowa dysponuje informacjami o przychodach zwolnionych z podatku, takich jak wynagrodzenie do 26 r.ż. czy też świadczeniu pielęgnacyjnym. Stąd też nie będzie to stanowiło przeszkody do wydania stosownego zaświadczenia.

Spadek nie jest uznawany za dochód osób fizycznych, dlatego nie podlega ustawie o PIT. Otrzymanie ruchomości, nieruchomości albo środków finansowych w wyniku dziedziczenia, podlega natomiast opodatkowaniu w ramach podatku od spadków i darowizn. Ten naliczany jest przez fiskusa indywidualnie na podstawie orzeczenia o zaistniałym obowiązku podatkowym. Od chwili otrzymania dokumentu, podatnik zobowiązany jest do złożenia druku SD-3 o nabytej masie spadkowej, a następnie zapłaty wyliczonej kwoty podatku.

Na dochód gospodarstwa domowego składają się dochody tylko tych osób, które zostaną ujęte do wspólnego zamieszkania we wniosku o najem lokalu.

Stosowanie kryteriów pierwszeństwa nie wyklucza możliwości ubiegania się o najem osób nimi nieobjętych, może jedynie wydłużyć się czas oczekiwania na mieszkanie, w przypadku gdy zainteresowanych będzie więcej niż oferowanych mieszkań.

Kryteria pierwszeństwa ustalane są dla każdej inwestycji odrębnie w uchwale rady gminy, przy uwzględnieniu uwarunkowań przestrzennych oraz specyfiki lokalizacji, po zasięgnięciu opinii gminy na temat lokalnej sytuacji mieszkaniowej.

Kryteria te mają zastosowanie w sytuacji, gdy liczba osób zainteresowanych wynajmem w danej lokalizacji będzie wyższa niż liczba budowanych mieszkań. Szczegółowe wymagania zostaną podane przed rozpoczęciem naboru mieszkańców. Jeżeli chodzi z kolei o kryteria pierwszeństwa, to zostaną one zastosowane w sytuacji, gdy liczba wniosków złożonych o najem konkretnego mieszkania, będzie większa niż Ustala się je odrębnie dla każdej z inwestycji, przy uwzględnieniu uwarunkowań lokalnych. 

Wniosek o najem mieszkania w ramach programu SIM wraz z niezbędnymi załącznikami będzie możliwy do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta/Gminy (w zależności od miejsca prowadzenia inwestycji) lub bezpośrednio ze strony internetowej SIM KZN – Pomorze na www.simkzn-pomorze.pl.

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wzięcia udziału w naborze są:

 • wniosek,
 • deklaracja o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na jednego członka gospodarstwa domowego za poprzedni rok,
 • oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej miejscowości.

Ustalenie przez gminę dodatkowych kryteriów pierwszeństwa sprawi, że trzeba będzie przedstawić dokumenty potwierdzające ich spełnienie.

Pierwszym etapem rozpoczęcia procesu jest podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie ogłoszenia naboru oraz uchwalenie jego regulaminu. Regulamin określa procedurę naboru i zawiera kryteria naboru najemców. Kryteria te mogą być różne w każdej gminie.

Mieszkańcy zostaną poinformowani o terminie rozpoczęcia naboru z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja w tym zakresie zostanie zamieszczona na stronie gminy oraz na www.simkzn-pomorze.pl Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane w formie papierowej. Po zakończeniu procesu składania wniosków, komisja zbierze się w celu weryfikacji wniosków pod kątem formalnym i merytorycznym. Zadaniem komisji jest stworzenie wstępnej listy najemców, którzy spełniają kryteria naboru. Gotowa listę Gmina przekazuje do Spółki. Osoby spełniające kryteria naboru otrzymają od SIM zaproszenie do zawarcia umowy partycypacji oraz umowy najmu.

Pierwszym krokiem do uzyskania umowy najmu w mieszkaniu wybudowanym w ramach inwestycji realizowanych przez SIM KZN – Pomorze jest złożenie wniosku, wraz z koniecznymi załącznikami. Obejrzyj materiał video – 5 kroków do link

Zgodnie z ustawą o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa pierwszy nabór wniosków przeprowadza gmina, na terenie której realizowana jest inwestycja.

Na etapie weryfikacji wniosków o zawarcie umowy najmu weryfikowana jest tzw. zdolność czynszowa, co oznacza, że zarobki kandydatów na najemców muszą gwarantować bieżące regulowanie czynszu i opłat poza czynszowych.

Do dochodu nie wlicza się:
– świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
– dodatków dla sierot zupełnych,
– jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
– dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
– pomocy w zakresie dożywiania,
– zasiłków pielęgnacyjnych,
– zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
– jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
– dodatku mieszkaniowego,
– dodatku energetycznego,
– zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych    

emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek   

przedemerytalny w 2007 r., – świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 690 oraz 2019 r.

poz. 730,752 i 992)
– świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

 państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm. ),
– dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu  

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111,924 i 1818),
– dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

(Dz. U. poz.1540 oraz z 2019 r. poz.1309),
 – świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r.

 o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

 (Dz. U. poz.1622).

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

O mieszkanie w SIM może ubiegać się każda osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawie
o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, w szczególności:

 • posiadanie zdolności czynszowej (a więc możliwości regularnego opłacania czynszu),
 • brak posiadania prawa do lokalu mieszkalnego na terenie RP
 • dochody nieprzekraczające progu określonego w wymienionych przepisach.

Szczegółowe kryteria każdorazowo publikowane są w trakcie trwania naboru najemców w każdej gminie.

Zgodnie z ustawą o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, nabór najemców do inwestycji SIM, przeprowadza gmina, na terenie której ta inwestycja jest realizowana. Dla przykładu, dla inwestycji w Kępicach nabór najemców będzie przeprowadzać gmina Kępice. Aby wziąć udział w naborze, trzeba będzie złożyć wniosek o najem mieszkania, wraz z koniecznymi załącznikami. Wzór wniosku oraz lista załączników będą każdorazowo udostępniane na stronach internetowych gmin oraz na www.simkzn-pomorze.pl.

Dbając o komfort przyszłych zmotoryzowanych najemców, powstać mają miejsca parkingowe w liczbie adekwatnej do liczby mieszkań.

Najem miejsc postojowych będzie przedmiotem odrębnej umowy najmu. Robimy wszystko, żeby miesięczny czynsz za najem miejsca parkingowego był konkurencyjny w stosunku do cen rynkowych. 

Mieszkania budowane w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej będą wykończone „pod klucz”. Każde z mieszkań będzie gotowe do zamieszkania; zostaną wykonane podłogi (w kuchni, łazience, korytarzu i pokojach), stolarka drzwiowa, okładziny ścian w łazience oraz roboty malarskie. W łazienkach zrealizowany będzie tzw. “biały montaż”. Zostaną one wyposażone w wannę lub brodzik albo kabinę natryskową, umywalkę oraz miskę ustępową. W kuchni z kolei, umieszczona będzie: kuchenka z piekarnikiem gazowym lub elektrycznym albo kuchenka z piekarnikiem łącznie.

Każda z naszych inwestycji musi spełniać określone wymogi ustawowe. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze przywiązuje dużą wagę do zapobiegania powstawaniu barier architektonicznych już na wczesnym etapie projektowania. Większość budynków niezależnie od liczby kondygnacji posiadać będzie windy. Wymagania dotyczące standardu dostępności lokali.

Lokale mieszkalne powstałe przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego i adresowane do osób z niepełnosprawnościami będą spełniać wymogi w zakresie dostępności i przystosowania dla osób niepełnosprawnych określone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Przepisy prawa nakładają na Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe obowiązek budowania lokali mieszkalnych o wielkości od 25 do 80 m2. Średni metraż mieszkania wynosi ok. 50 – 55 m2. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w opisie każdej z inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową KZN – Pomorze.Wykaz wszystkich inwestycji znajduje się w zakładce „inwestycje”.

Lokale mieszkalne powstałe przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego będą wykończone w standardzie umożliwiającym zamieszkanie bez konieczności ponoszenia przez najemcę dodatkowych kosztów związanych z wykończeniem lokalu.  

W szczególności lokale mieszkalne oddawane do użytkowania będą posiadać: 

 • powłoki malarskie ścian i sufitów,  
 • okładziny podłogowe we wszystkich pomieszczeniach,  
 • okładziny ścian w łazienkach i kuchniach – strefy mokre/wilgotne,  
 • wewnętrzną stolarkę drzwiową, 
 • oznaczenie mieszkań,
 • oświetlenie

W szczególności lokale mieszkalne oddawane do użytkowania będą wyposażone w:   

 • wannę lub kabinę natryskową wraz z baterią, 
 • umywalkę wraz z baterią
 • miskę ustępową,
 • kuchenkę z piekarnikiem (gazową lub elektryczną),
 • zlewozmywak z baterią
 • oświetlenie

Tak, piwnice będą stanowiły pomieszczenia przynależne, przydział planowany jest piwnic przed podpisaniem umowy rekompensacyjnej przez Spółkę.

Własność lokalu wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu z BGK – zgodnie z dyspozycją art. 33 f. ustawy Społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa może nastąpić nie wcześniej jak przed upływem 15 lat. Art. art. 33 f. pkt 1b. 

W przypadku lokalu mieszkalnego wybudowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, na którego pokrycie części kosztów udzielono finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, z wnioskiem o przeniesienie własności lokalu najemca może wystąpić po upływie 15 lat od dnia rozliczenia kosztów przedsięwzięcia.

Art. art. 33 f. pkt1c. 

Decyzję o wyodrębnieniu na własność lokalu mieszkalnego podejmuje zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie SIM.

Art. art. 33 f. pkt 1d. 

W przypadku podjęcia decyzji o wyodrębnieniu na własność lokalu mieszkalnego przeniesienie własności tego lokalu na najemcę następuje w drodze umowy sprzedaży. Cena lokalu nie może być niższa niż jego wartość rynkowa ustalona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Rozliczenia kosztów przedsięwzięcia oznacza m.in. całkowitą spłatę kredytu. Warunkiem jest również brak zaległości czynszowych wobec SIM, a wniesienie całej kwoty partycypacji jest obligatoryjne. 

Wg aktualnej kalkulacji stawek stawka partycypacji na ten moment wynosi 1 302,85 zł / m2. Może ona ulec zmianie. W przypadku zwiększenia kosztów realizacji inwestycji po zawarciu umowy partycypacji, partycypant może zostać wezwany do zapłaty brakującej części partycypacji do wysokości określanego 15%procentowego udziału partycypanta w kosztach budowy lokalu mieszkalnego. W przypadku zmniejszenia kosztów realizacji inwestycji Spółka zwróci partycypantowi część kwoty partycypacji ponad określony w umowie procentowy udział. W takiej sytuacji Spółka informuje na piśmie partycypanta o powstałej nadpłacie, a kwota zgodnie z pisemną dyspozycją partycypanta może zostać przelana na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji od partycypanta bądź też zaliczona na poczet kaucji zabezpieczającej wpłacanej przy zawarciu umowy najmu.  

Planowane raty: 10% kwoty partycypacji w momencie podpisania umowy partycypacji, 50% w określonym w umowie terminie (mniej więcej w połowie terminu realizacji inwestycji), 40% przed zakończeniem budowy i zawarciem umowy najmu. Zarówno % jak i terminy mogą być negocjowane indywidualnie.

W przypadku rozwiązania umowy partycypacji przed zawarciem umowy najmu lub przed wydaniem lokalu mieszkalnego, lecz po wpłaceniu kwoty partycypacji lub jej części, wpłacona kwota partycypacji podlega zwrotowi w nominalnej wysokości w terminie do 30 dni od dnia rozwiązania umowy na wskazany przez partycypanta numer konta bankowego.

Kwestia ta nie została szczegółowo uregulowana ani w ustawie, ani w umowie spółki. Prawo do doprecyzowania tej kwestii mają również gminy, które mogą uchwalać szczegółowe kryteria naboru w zakresie inwestycji na ich terenie. Jeśli kwestia ta nie zostanie uregulowana przez poszczególne gminy, to należy tutaj przyjąć, że jeśli dana osoba nie jest rezydentem podatkowym w Polsce i w związku z tym nie rozlicza się z osiąganych za granicą dochodów z polskim Urzędem Skarbowym, to należałoby pozyskać zaświadczenie o dochodach z odpowiedniego zagranicznego organu podatkowego z tłumaczeniem przysięgłym i przeliczeniem kursu walut na ostatni dzień roku kalendarzowego, którego dotyczy zaświadczenie. 

Zgodnie z art. 28(1) KRO, jeżeli mieszkanie wykorzystywane jest w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, to należy uznać, że małżonek właściciela posiada tytuł prawny do lokalu, niezależnie od ustroju rozdzielności majątkowej. Zgodnie z wyrokiem SN z 21.03.2006 r., V CSK 185/05, LEX nr 182894: „Małżonek, którego prawo do korzystania z mieszkania wynika z art. 28(1) zdanie pierwsze KRO, jest lokatorem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianami kodeksu cywilnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.)”. W związku z powyższym, do momentu rozwiązania małżeństwa nie jest spełniona przesłanka braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

W chwili śmierci najemcy prawo do dalszego wynajmowania lokalu zachowują pozostałe osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania. Jeśli nie ma takich osób, to stosunek najmu wygasa z chwilą śmierci najemcy i nie przechodzi na spadkobierców. Na spadkobierców przechodzi natomiast zgodnie z ogólnymi przepisami o dziedziczeniu prawo zwrotu partycypacji.

Nie jest spełniona przesłanka braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, gdyż wydzierżawiający gospodarstwo, w którego skład wchodzi lokal mieszkalny wciąż posiada prawo własności, a zatem tytuł prawny do lokalu. 

Skip to content