Nabór na stanowisko członka Zarządu SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA KZN  – Pomorze Sp. z o.o. drugiej kadencji

Rada Nadzorcza Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie  § 18 ust. 1 pkt 5 Umowy Spółki w zw. z § 2 Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze Spółka z o.o., wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki

 • posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 • posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • spełnia inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych

Zgłoszenie powinno zawierać

 • Oświadczenia Kandydata na stanowisko członka Zarządu, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku
 • Do zgłoszenia Kandydat dołącza życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej,
 • Do zgłoszenia Kandydat dołącza w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje Kandydata oraz informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem zgłoszenia.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Ważne informacje

 • Pisemne zgłoszenia Kandydatów do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rada Nadzorcza – postępowanie kwalifikacyjne” na adres:

SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA KZN  – Pomorze Sp. z o.o. 

ul. Westerplatte 16 / 1A ; 81-200 Malbork

(biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00)

 • termin przyjmowania zgłoszeń Kandydatów: do 26 maja 2022 r. (decyduje data wpływu)
 • otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 30 maja godz. 10:00 w siedzibie Spółki
 • termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi w dniu 6 czerwca 2022 r. godz. 11:00 w Urzędzie Miasta w Malborku

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów

Rozmowy kwalifikacyjne

Z kandydatami, których zgłoszenia zostaną dopuszczone do dalszego postępowania, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne w dniu 6 czerwca 2022 r. od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Malborka z zastrzeżeniem, że o dokładnej dacie, miejscu i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą:

 • znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego;
 •  wiedzę dotyczącą działalności Spółki oraz sektora, w którym Spółka działa;
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 • doświadczenie oraz wiedzę z zakresu procesów inwestycyjnych;
 • wiedzę z  zakresu finansów, rachunkowości oraz prawa podatkowego;
 • umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego, komunikatywność;
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu Spółki.

Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronie internetowej www.simkzn-pomorze.pl

Rada Nadzorcza, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu o jego wynikach na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu SIM KZN-Pomorze Sp. z o. o.

Uchwała nr 23/2022 Rady Nadzorczej spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 11.05.2022 w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością drugiej kadencji

Klauzula informacyjna nt przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją pracowników/praktykantów/stażystów

Zainteresowało Cię? Udostępnij:

Skip to content