Nabór na stanowisko członka Zarządu SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA KZN – Pomorze Sp. z o.o. trzeciej kadencji

Rada Nadzorcza Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie § 18 ust. 1 pkt 5 Umowy Spółki w zw. z § 2 Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze Spółka z o.o., wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki

 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych; 
 • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek; 
 • spełniać inne niż wymienione w powyższych tiretach wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • oświadczenia Kandydata na stanowisko członka Zarządu, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 
 • życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej, 
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje Kandydata oraz informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem zgłoszenia, w oryginałach lub w odpisach

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe istotne dokumenty.

Ważne informacje 

 • pisemne zgłoszenia Kandydatów do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Rada Nadzorcza – postępowanie kwalifikacyjne” na adres:

  SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA KZN – Pomorze Sp. z o.o. 
  ul. 17 marca 2, 82-200 Malbork
  (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00)
 • termin przyjmowania zgłoszeń Kandydatów: do 19 lipca 2024 r. godz. 10:00 (decyduje data wpływu) otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 19 lipca 2024 r. godz. 10:30 w siedzibie Spółki 
 • w przypadku pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zakwalifikowani do tego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną zawiadomieni drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem,

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów

Rozmowy kwalifikacyjne 

Z kandydatami, których zgłoszenia zostaną dopuszczone do dalszego postępowania, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne, o dokładnej dacie, miejscu i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne i merytoryczne zostaną powiadomieni na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. 

Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. 

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą: 

 • znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego; 
 • wiedza dotyczącą działalności Spółki oraz sektora, w którym Spółka działa; 
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników; 
 • doświadczenie oraz wiedza z zakresu procesów inwestycyjnych; 
 • wiedza z zakresu finansów, rachunkowości oraz prawa podatkowego; 
 • umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego, komunikatywność; doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu Spółki. 

Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronie internetowej www.simkzn-pomorze.pl

Rada Nadzorcza, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu o jego wynikach na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej. 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.

Załączniki:

Zainteresowało Cię? Udostępnij:

Skip to content