Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównej księgowej

Zarząd Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku ogłasza nabór na stanowisko główny/a księgowy/a w wymiarze ½ etatu.

1. Wymagania niezbędne: 

 • Wykształcenie wyższe: ekonomia, bankowość lub rachunkowość
 • Min. 3 lat doświadczenia na stanowisku ds. księgowych lub finansowych w spółce prawa handlowego lub samorządzie w zakresie obsługi spółek kapitałowych, ewentualnie uprawnienia biegłego rewidenta
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów wykonawczych do ustawy,  oraz ksh
 • Bardzo dobra znajomość MSR oraz ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)
 • Biegła znajomość pakietu MS Office, szczególnie MS Excel
 • Otwartość na podejmowanie decyzji dotyczących księgowości i finansów 
 • Dokładność i sumienność oraz terminowość 
 • Umiejętność analitycznego myślenia i zdolności rozwiązywania problemów 
 • Komunikatywność i zdolności interpersonalne 

2. Mile widziane:

 • doświadczenie w branży związanej z zarządzaniem nieruchomościami, TBS
 • umiejętność obsługi programu Papirus SQL.
 • doświadczenie w rozliczaniu inwestycji budowlanych
 • doświadczenie w bankowości 

Ponadto kandydat/ka musi posiadać obywatelstwo polskie, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być karanym za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią. 

3. Wymagania dodatkowe: 

 • znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • doskonała organizacja pracy i samodzielność,
 • wysoka kultura osobista i pozytywne nastawienie do ludzi,
 • radzenie sobie w pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • dokładność i dbałość o szczegóły, zdolności analityczne
 • inicjatywa i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków

4. Wymagane dokumenty: 

 • podpisane odręcznie curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, 
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z artykułem 233 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

5. Do podstawowych obowiązków na stanowisku głównej księgowej należy:

 • Prowadzenie pełnej księgowości Spółki zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz obwiązującymi przepisami prawa w tym zakresie
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań do GUS, deklaracji podatku od nieruchomości,
 • Odpowiedzialność za proces miesięcznego, półrocznego i rocznego zamykania ksiąg
 • Nadzór nad poprawnością dokumentacji finansowo – księgowej, kontrola formalno-prawna i rachunkowa dokumentów oraz ich prawidłowa kwalifikacja
 • Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki
 • Przygotowywanie dokumentów finansowych na zgromadzenia Wspólników.
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, polityka rachunkowości
 • Nadzór merytoryczny i organizacyjny w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółki oraz zarządzanych nieruchomości.

6. Obowiązki dodatkowe na stanowisku głównej księgowej:

 • prowadzenie kompleksowej ewidencji rozliczeń lokali mieszkalnych,
 • ewidencja dokumentów księgowych,
 • potwierdzanie przelewów bankowych,
 • kontrola i prowadzenie windykacji należności,
 • controling

7. Informacja o warunkach pracy: 

 • miejsce pracy: Siedziba Spółki SIM KZN – Pomorze Sp. z o.o. w Malborku , przy ul. 17 Marca 2
 • wymiar czasu pracy: ½ etatu, 
 • stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, 
 • pełny rodzaj wykonywanej pracy: praca administracyjno-biurowa, 
 • planowana data zatrudnienia – 2 maja 2024 roku, 
 • wynagrodzenie zasadnicze za ½ etatu w przedziale: 5.000 – 8.000 zł brutto, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać e-mailem: na adres mailowy biuro@simkzn-pomorze.pl z dopiskiem w tytule maila: nabór na stanowisko główny/a księgowy/a do dnia 19 kwietnia 2024 r. do godz. 12.00, a oryginały dokumentów okazać w siedzibie Spółki SIM KZN – Pomorze Sp. z o.o. Malbork, ul. 17 Marca 2 w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, o której zakwalifikowane do dalszego etapu osoby zostaną powiadomione. W przypadku nie rozstrzygnięcia naboru w pierwszym terminie, jw. Przewiduje się nabór uzupełniający w terminie do dnia 26 kwietnia 2024 r. do godz. 12.00. Wszyscy zainteresowani uzyskają informację telefoniczną bezpośrednio z biura Spółki.

Aplikacje, które wpłyną do Spółki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zainteresowało Cię? Udostępnij:

Skip to content