Zgodnie z art. 28(1) KRO, jeżeli mieszkanie wykorzystywane jest w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, to należy uznać, że małżonek właściciela posiada tytuł prawny do lokalu, niezależnie od ustroju rozdzielności majątkowej. Zgodnie z wyrokiem SN z 21.03.2006 r., V CSK 185/05, LEX nr 182894: „Małżonek, którego prawo do korzystania z mieszkania wynika z art. 28(1) zdanie pierwsze KRO, jest lokatorem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianami kodeksu cywilnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.)”. W związku z powyższym, do momentu rozwiązania małżeństwa nie jest spełniona przesłanka braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

Skip to content