Ogłoszenie o naborze

Zarząd Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku ogłasza nabór na stanowisko specjalisty do spraw finansowo – księgowych.

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe: ekonomia, bankowość lub rachunkowość
  • min. 3 lat doświadczenia na stanowisku ds. księgowych lub finansowych w spółce prawa handlowego lub samorządzie
  • wiedza z zakresu rachunkowości, bardzo dobra znajomość KSH i ust. o rachunkowości
  • biegła znajomość pakietu MS Office, szczególnie MS Excel 
  • otwartość na podejmowanie decyzji dotyczących księgowości i finansów
  • dokładność i sumienność oraz terminowość 
  • umiejętność analitycznego myślenia i zdolności rozwiązywania problemów
  • Komunikatywność i zdolności interpersonalne
 2. Mile widziane:
  • doświadczenie w branży związanej z zarządzaniem nieruchomościami, TBS
  • doświadczenie w rozliczaniu inwestycji budowlanych
  • doświadczenie w bankowości

Ponadto kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być karanym za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 1. Wymagania dodatkowe:
  • znajomość obsługi urządzeń biurowych,komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
  • doskonała organizacja pracy i samodzielność,
  • wysoka kultura osobista i pozytywne nastawienie do ludzi,
  • radzenie sobie w pracy pod presją czasu i odporność na stres
  • dokładność i dbałość o szczegóły,
  • zdolności analityczne
  • inicjatywa i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków
 2. Wymagane dokumenty
  • podpisane odręcznie curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, przebieg pracy zawodowej oraz zdobyte kwalifikacje i umiejętności,
  • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
  • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z artykułem 233 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Informacja o warunkach pracy:

 • Siedziba Spółki SIM KZN – Pomorze Sp. z o.o. Malbork, ul. Westerplatte 16 lok. 1/a

 • wymiar czasu pracy: 1 etat, stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze,

 • pełny rodzaj wykonywanej pracy: praca administracyjno-biurowa,

 • planowana data zatrudnienia – 1 kwietnia 2023 roku

 • wynagrodzenie zasadnicze w przedziale: 6.000 – 9.000 zł brutto, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji,

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać e-mailem: na adres biuro@simkzn-pomorze.pl z dopiskiem w tytule: nabór na stanowisko specjalisty do spraw finansowo – księgowych do dnia 14 marca 2023 r. do godz. 15.00, a oryginały dokumentów okazać w siedzibie Spółki SIM KZN – Pomorze Sp. z o.o. Malbork, ul. Westerplatte 16 lok. 1/a w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Aplikacje, które wpłyną do Spółki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zainteresowało Cię? Udostępnij:

Skip to content